Thursday, July 1, 2010

ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ನೀ ಬಾರ ಎಂದು.


ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ನೀ ಬಾರ ಎಂದು.


ಎಲ್ಲಿ ನೋಡು ದೀಪ
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡು ದೀಪದಿಂದ
ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ಆ ದೇವರು
ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ನೀ ಬಾರ ಎಂದು.

ಎಲ್ಲಿ ನೋಡು ಹೂವು
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡು ಹೂವಿನಿಂದ
ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ಆ ದೇವರು
ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ನೀ ಬಾರ ಎಂದು.

ಎಲ್ಲಿ ನೋಡು ಜನರು
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡು ಜನರಿಂದ
ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ಆ ಬೋಗ ನಂದೀಶ್ವರ
ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ನೀ ಬಾರ ಎಂದು.

No comments: