Thursday, June 17, 2010

ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೀ ಮರೆಯದರೋ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮರೆಯಗಲಾರೆ ..


£À£Àß PÀtÂÚAzÀ ¤Ã ªÀÄgÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁUÀ¯ÁgÉ.
ºÁAiÀiï ªÀÄĢݣÀ ªÀÄ£ÀzÉÆÃqÀwAiÉÄÃ....
AiÀiÁPÉÆ ¤£Àß §UÉÎ §gÉAiÀÄ®Ä ªÀÄ£À¸ÁìUÀÄw®è..! £Á ¤£Àß §UÉÎ §gÉAiÀÄ®Ä ºÉÆgÀlgÉ £À£Àß°ègÀĪÀ ¤£ÀßAiÀÄ £É£É¥ÀÅ ©½AiÀiÁ¼ÉAiÀiÁV ºÀjzÀÄ ºÉÆUÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÉÌ £Á ºÉýzÀÄÝ ¤£Àß §UÉÎ §gÉzÀµÀÄÖ £À£Àß°è DªÉÆÃWÀ ¨ÉlÖzÀAwgÀĪÀ ¤£Àß £É£À¥ÀÅ QëÃt¸ÀÄvÀÛzÉ CzÀÄ £À£ÀUÉ EµÀÖ«®è CzÀPÉÌ MAzÉgÉqÀÄ ¥ÁågÀzÀ°è §gÉzÀÄ ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛ£É. D±ÀÑAiÀÄðªÉÃ...! £À£ÀUÉ ¦æÃwAiÀÄ ªÀÄzsÀÄgÀ ªÉÆúÀªÀ £À£ÉÆ߯ÉÆèªÉÄä ºÀÄnÖ¹zÀÄÝ £É£É¦zÉAiÉÄ..? ¸ÀÄAzÀgÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄAzÀgÀ ¸ÀgÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄAzÀgÀ «gÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E£ÉßãÉÆÃ.. £À£Àß®Äè EªÉ JAzÀÄ JzÉ §UÀzÀÄ ¸ÁQë ¸ÀªÉÄÃvÀ vÉÆj¹PÉÆlÖªÀ¼ÀÄ ¤Ã£ÀÄ  DzÀgÀÆ ¤£Àß F ªÀiË£ÀzÀ »A¢gÀĪÀ ¸ÀvÀå w½AiÀÄzÉ ºÉƬÄvÀÄ UɼÀw £À£ÀUÉ.
 §jà PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÝ ªÀiÁvÀæPÉÌ gÁwæAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è, §jà ¦æÃw EzÀÝ ªÀiÁvÀæPÉÌ fêÀ£À ¸ÁUÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉýzÉÝ £É£À¦zÉAiÀÄ..? ¤£Àß ¦æÃwUÉ zÀé¤AiÀiÁVzÀÝPÉÌ, zÀÄBRPÉÌ eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÝPÉÌ, ¸ÀAvÉÆõÀªÀ ºÀAaPÉÆAqÀzÀÝPÉÌ, PÀµÀÖPÉÌ PÉÊ eÉÆr¹zÀPÉÌ, vÀAzÉAiÀÄ ¦æÃwUÉ. vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀĪÀÄvÉUÉ. UÀAqÀ£ÀAvÀºÀ dªÁ¨ÁÝjºÉÆvÀÛzÀÝPÉÌ, eÉÆvÉAiÀÄ°è £ÉqÉzÀzÀÝPÉÌ,  £ÉÆë£À zÁjAiÀÄ°è ¤£ÉÆßA¢UÉ ¸ÁVzÀÝPÉÌ PÀqÉUÉÆ PÉÆmÉÖAiÀįÉè Erà fêÀ£ÀPÉÌ DUÀĪÀµÀÄÖ £É£É¥ÀÅUÀ¼À£Àß §jà £É£É¥ÀÅUÀ¼À£Àß . CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ F ¦æÃw PÁtzÀ d£ÀgÀ ªÀÄzÀå ºÉÃUÉ £Á ¸ÁUÀ°. E£ÀÆß F ¦æÃwUÉ JµÀÄÖ §ªÀuÉUÀ¼ÉÆ, ¥Àj¥Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ©¼À¨ÉÃPÀÆ..? AiÀiÁjUÉ UÉÆvÀÄÛ.
EzÀÄÝzÀÝgÀ ºÉÆvÁÛV, E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ UÉÆvÁÛV. G¹gÁqÀĪÀ UÁ½AiÀÄÆ ¸À¥ÉàAiÀiÁV, PÀëtPÉÆ̪ÉÄä £ÀgÀPÀzÀ ¨ÁV®ÄvÀlÄÖwÛzÉÝ£É. ºÉà ºÀÄqÀÄV EzÀÝzÀÝgÀÆ EgÀ§ºÀÄ¢vÀÛ¯Éè fêÀ£ÀzɯÉèqÉ eÉÆvÉAiÀiÁV....!      ¤Ã £À£Àß ªÀÄgÉvÉzÀÝPÉÌ ¨ÉøÀgÀ«®è ºÀÄqÀÄV, ªÀÄgÉvÀAvÉ »ÃUÀÆ EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ºÉüÀzÉ PÀ°¸ÀÄwÛ¢ÝAiÀiÁ DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ PÀ°AiÀÄĪÀÅzÉAzÉ ZÀqÀ¥ÀrPÉ CµÉÖ. ¦æÃwUÉ ¨ÉÃPÀÄ ¸ÀAAiÀĪÀÄ, vÁ¼Éä, ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ , ¸ÀºÀ¨Á¼Éé , ¸ÀªÀÄzsÁ£À , JA§ ¥Àæw ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ PÉüÀµÉÖ ¸ÀÄAzÀgÀ JAzÀÄ ªÀÄÄzÁÝV w½¹zÀÝPÉÌ EzÀQÌAvÀ ºÉaÑUÉ E£ÉßãÀÄ ºÉüÀ° ºÉüÀÄ UɼÀw .
UɼÀw MAzÀÄ ¤d ºÉüÀÄvÉÛ£É £À£Àß PÀtÂÚAzÀ ¤Ã ªÀÄgÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁUÀ¯ÁgÉ. PÀtÂÚUÁzÀÆæ ¥ÉÇgÉ §gÀ§ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ F d£Àä ¥ÀÇwð£À£Àß  ªÀÄ£À¹ìUÉ JAzÀÄ ¥ÉÇgɧgÀ¢gÀ° JAzÀÄ D zÉêÀgÀ°è £Á£ÀÄ ¨ÉÃqÀÄvÉÛ£É.