Monday, June 21, 2010

ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ...


¤£ÀߣÀß ©lÖgÉ ¨ÉÃgÉ £À£ÀUÁågÀÄ UÉÆwÛ®è
¤£ÀßzÉà £É£É¥ÀÅ.....
¤£ÀßzÉà £É£É¥ÀÅ
CAxÀ K¤®è
¤£ÀߣÀÄß ©lÖgÉ ¨ÉÃgÉ ¯ÉÆÃPÀ w½AiÀÄzÀÄ DµÉÖ,

¤£Àß §UÉÎ
PÀªÀ£À §jw¤
CAxÀ K¤®è
§gÉzÀ PÀªÀ£ÀzÀ¯ÉèÃ®è ¤Ã£ÀÄgÀÄwÛAiÀÄ CµÉÖ.

¤£Àß §UÉΣÉ
PÀ£À¸ÀÄ PÁtÄwÛ¤
CAxÀ K¤®è
PÀtÄÚ ©lÖgÉ ¤Ã ªÀÄgÉAiÀiÁUÀÄwÛAiÀÄ CAvÀ ¨sÀAiÀÄ CµÉÖ.

¤Ã£É.. ¤Ã£É
£À£ÀUÉ®è ¤Ã£É
CAxÀ K¤®è
¤£ÀߣÀß ©lÖgÉ ¨ÉÃgÉ £À£ÀUÁågÀÄ UÉÆwÛ®è CµÉÖ

ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಪ್ಲೀಸ್...


ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಪ್ಲೀಸ್...
ನಾ ಕದಿಯೋಲ್ಲ
ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ಹೃದಯವನ್ನ
ಅದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಪ್ಲೀಸ್...

ನಾ ಕದಿಯೋಲ್ಲ
ಯಾರ ಕವಿತೆಯ ಸಾಲನ್ನ
ಅದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಪ್ಲೀಸ್...

ನಾ ಕದಿಯೋಲ್ಲ
ಯಾರ ರಾತ್ರಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನ
ಅದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಪ್ಲೀಸ್...

ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹುಡುಗಿ

ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹುಡುಗಿ...


ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹುಡುಗಿ...
ಕನಸಿನ ರಾಣಿಯೆನಲ್ಲ
ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲೆ ಇರುವವಳು
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಬರುವವಳು

ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹುಡುಗಿ...
ಜೀನ್ಸು ಮಿಡ್ಡಿ ತೊಟ್ಟವಳೇನಲ್ಲ
ಕನಸಿನ ಉಡುಗೆಗೆ ಒಡತಿಯಾದವಳು
ಆ ಉಡುಗೆಗೆ ತಾನೆ ಒಡತಿಯಾದವಳು

ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹುಡುಗಿ...
ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿಯೇನಲ್ಲ
ರಾತ್ರಿ ಹುಟ್ಟುವ ಚಂದ್ರನನ್ನೂ ನಾಚಿಸುವವಳು
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹರಳೊ ಹೂವಿಗೆ ಒಡತಿಯವಳು

ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹುಡುಗಿ...
ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೆ ಇರುವವಳು ಅಲ್ಲ
ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನನಸಾಗಿಸದಿದ್ದರೂ
ನನ್ನನ್ನು ಕವಿಯಾಗಿಸಿದವಳು

ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹುಡುಗಿ...
ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ
ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ
ತಾನೆ "ವದು"ವಾದವಳು. ಹುಡುಗಿ ನಿನ್ಯಾರೆ...?

ನಿಜ ಹೇಳು ಗೆಳತಿ ನಿನ್ಯಾರು....?

ನಿಜ ಹೇಳು ಗೆಳತಿ ನಿನ್ಯಾರು....?

ಮುಂಜಾನೆ ಹರಳುವ ಗುಲಾಬಿ 
ನಾಚಿ ನಿಂತಿದೆ  
ನಿನ್ನಯ ಚಲುವ ಕಂಡು 
ಗೆಳತಿ ನಿನ್ಯಾರೆ...?
 
ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿಗೆ 
 ಕಾದು ನಿಂತಿದೆ 
ನಿನ್ನಯ ಪಾದದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ 
ಗೆಳತಿ ನಿನ್ಯಾರೆ...?
 
ತಂಪಾಗಿ ಬೀಸೋ ಗಾಳಿ 
ಬೆರಗಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ 
ನಿನ್ನಯ ಸೋಂಟ ಬಳಕೋ ರೀತಿಯ ಕಂಡು
 ಗೆಳತಿ ನಿನ್ಯಾರೆ...?
 
ಸಂಜೆ ಧೋ ಎಂದು ಸುರಿಯುವ ಮಳೆ 
ಸೋನೆಯಾಗಿ ಹನಿಯುತಿದೆ 
ನಿನ್ನಯ ನಗುವ ಕಂಡು 
ಗೆಳತಿ ನಿನ್ಯಾರೆ...?
 
ಪಳ ಪಳ ಹೊಳೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು
 ಕತ್ತಲ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ 
ನಿನ್ನಯ ಒಂದು ಕಣ್ಣ ಮಿಂಚಿಗೆ 
ಗೆಳತಿ ನಿನ್ಯಾರೆ...?
 
ಕಣ್ಣ ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದ ಆಕಾಶ ಕೂಡ 
 ತಲೆ ಬಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ 
ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಆಲಿಸಲು
 ಗೆಳತಿ ನಿನ್ಯಾರೆ...?
 
ನಿಜ ಹೇಳು ಗೆಳತಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳಿ ನಿನ್ಯಾರು....?