Monday, June 21, 2010

ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ...


¤£ÀߣÀß ©lÖgÉ ¨ÉÃgÉ £À£ÀUÁågÀÄ UÉÆwÛ®è
¤£ÀßzÉà £É£É¥ÀÅ.....
¤£ÀßzÉà £É£É¥ÀÅ
CAxÀ K¤®è
¤£ÀߣÀÄß ©lÖgÉ ¨ÉÃgÉ ¯ÉÆÃPÀ w½AiÀÄzÀÄ DµÉÖ,

¤£Àß §UÉÎ
PÀªÀ£À §jw¤
CAxÀ K¤®è
§gÉzÀ PÀªÀ£ÀzÀ¯ÉèÃ®è ¤Ã£ÀÄgÀÄwÛAiÀÄ CµÉÖ.

¤£Àß §UÉΣÉ
PÀ£À¸ÀÄ PÁtÄwÛ¤
CAxÀ K¤®è
PÀtÄÚ ©lÖgÉ ¤Ã ªÀÄgÉAiÀiÁUÀÄwÛAiÀÄ CAvÀ ¨sÀAiÀÄ CµÉÖ.

¤Ã£É.. ¤Ã£É
£À£ÀUÉ®è ¤Ã£É
CAxÀ K¤®è
¤£ÀߣÀß ©lÖgÉ ¨ÉÃgÉ £À£ÀUÁågÀÄ UÉÆwÛ®è CµÉÖ

No comments: